Film i Västs riktlinjer och regelverk
för samproduktion av långfilm och TV-drama

Film i Väst (FiV) är ett av Västra Götalandsregionen helägt bolag. Film i Väst anses som en ledande offentlig aktör i den europeiska filmvärlden och en av de tre mest framgångsrika regionala filmverksamheterna i kraft av såväl konstnärliga som publika framgångar. Film i Väst investerar i långfilm och TV-drama av hög konstnärlig kvalitet och/eller hög publik attraktionskraft. Film i Västs samproduktioner ska ge nationell och internationell lyskraft samt nå och angå de flesta medborgare i Västra Götaland.

 

1. RIKTLINJER

1.1 Syfte

1.1.1 Att verka för hög konstnärlig kvalitet i film- och TV-dramaproduktion i Västra Götaland (”film” nedan i betydelsen film och TV-drama).

1.1.2. Att verka för stort publikt genomslag i de filmer som samproduceras.

1.1.3 Att genom ett regionalt perspektiv verka för en breddning och förnyelse vad gäller form, innehåll i och finansiering av svensk film.

1.1.4 Att sätta Västra Götaland på kartan genom att bidra till att främja internationell samproduktion och internationellt utbyte på filmens område där Europa är prioriterat.

1.1.5 Att nå och angå de flesta medborgare i Västra Götaland med FiV:s samproduktioner.

1.1.6 Att aktivt arbeta för distribution, spridning och cirkulation av filmerna som samproduceras.

1.1.7 Att underhålla och utveckla regionens infrastruktur.

1.2 Verksamhet och beslutsordning

1.2.1 FiV ska med beaktande av verksamhetens syfte och mål investera i utvalda filmer och TV-dramaproduktioner avsedda för distribution på alla nuvarande och framtida plattformar samt distributionsformer.

1.2.2  Det åligger FiV att se till att den totala stödnivån och det territoriella åtagandet i Västra Götaland i respektive samproduktion är i överenskommelse med den nya utgåvan av Cinema Communication[1].

1.2.3 FiV:s Produktionsgrupp bereder ansökningar och Produktionschefen fattar beslut om vilka filmer som FV ska samproducera. Besluten fattas på delegation av styrelsen och besluten anmäls dit.

2. REGELVERK

2.1 Allmänna bestämmelser

2.1.1 En samproduktionsinsats från FiV förutsätter att projektet förlägger del av sin produktion till Västra Götaland. Producenten ska garantera att minst 100 procent av insatsen spenderas i Västra Götaland. Om den överenskomna spenden [2] inte uppnås blir produktionsbolaget återbetalningsskyldigt.

2.1.2 FiV agerar som och ska av övriga parter betraktas som en samproducent. Detta innebär bland annat att FiV ska vara signerande part i alla legala dokument som angår FiV och produktionen.

2.1.3 Producenten ska ha det fulla ansvaret för produktionens ekonomiska och innehållsmässiga styrning och ska garantera produktionens genomförande och distribution. FiV kan kräva att produktionens färdigställande garanteras genom att en färdigställandegaranti (Completion Bond) tecknas.

2.1.4 Produktionen ska genomföras i enlighet med den beskrivning av projektet som bildar grund för FiV:s ställningstagande. Förändringar ska godkännas av FiV.

2.1.5 Svensk arbetsrättslagstiftning och kollektivavtal ska följas. Undantag kan förekomma i internationella samproduktioner där huvudproducents bolag inte är registrerat i Sverige. Om så är fallet ska respektive lands lagar på området följas.

2.1.6 FiV kan inte ingå samproduktion med produktionsbolag som har skulder till skatteverket eller kronofogden, inte heller med bolag som är under likvidation eller försatta i konkurs. Detsamma gäller produktionsbolag som oreglerade skulder eller återbetalningskrav till FiV.

2.1.7 Ansökan till FiV ska innehålla manus, projektbeskrivning och finansieringsplan.

2.1.8 Inför beslut och fortsatt samproduktionsdiskussion ska FiV få en av producenten föreslagen budget, nedbruten med information om spendelement i Västra Götaland och eventuella övriga territorier. Vidare ska regivision, tid- och distributionsplan samt alla övriga relevanta dokument delges FiV.

2.2 Bedömningskriterier

2.2.1 Samproduktionsinsats görs i filmer som bedöms ha en konstnärlig och/eller publik potential. Insatsens storlek relateras till den mängd produktion som görs i regionen.

2.2.2 Filmer som vänder sig till barn och ungdom ska prioriteras. För att internationella barn- och ungdomsfilmer ska komma i fråga måste de ha säkrad distribution i Sverige.

2.2.3 Jämställdhet (genusperspektiv) och mångfald ska vägas in. FiV:s samproduktioner ska ha en bredd och representativitet i berättarperspektiven: kön, etnicitet, klass, ålder och land/stad. Ett repertoartänk ska eftersträvas i det samlade valet av samproduktioner.

2.2.4 Det görs en noggrann bedömning av producentens förutsättningar att genomföra produktionen. Producenten ska ha dokumenterad erfarenhet av långfilm- eller TV- dramaproduktion. Undantag kan ske vid talangsatsningar och lågbudgetprojekt samt vid konstnärligt smala filmer som produceras med första- och andragångsregissör eller producent.

2.2.5 FiV accepterar ansökningar från alla etablerade producenter med produktionsbolag inom EU. Dock kan FiV kräva att produktionen engagerar en samproducent i Sverige med ansvar för produktionens genomförande i Sverige.

2.3 Krav och rutiner kring FiV:s samproduktionsinsats

2.3.1 För att samproduktionsavtalet ska kunna undertecknas ska producenten belägga att filmen är fullfinansierad samt att distributionen är garanterad. Samtliga i samproduktionsavtalet ingående bilagor ska ha delgetts FiV för kännedom och i förekommande fall godkännande innan samproduktionsavtalet kan undertecknas. FiV ska särskilt godkänna hur eventuella egeninsatser och deferrals har beräknats. FiV:s riktlinjer och regelverk för samproduktion av långfilm och TV-drama ska ha godkänts av producenten.

2.3.2 Det åligger producenten att upprätta förslag till samproduktionsavtal samt ta fram bilagor till avtalet enligt ovan. Detta ska förhandlas mellan samproducenterna.

2.3.3 Samproduktionsinsatsen utbetalas normalt vid fyra tillfällen enligt följande: vid inspelningsstart, vid avslutad inspelning, vid leverans av filmen och vid slutredovisning. En avvikande utbetalningsplan kan bli aktuell om produktionens kostnadsstruktur ger grund för det. Avtalet ska vara påskrivet av samtliga samproducenter innan FiV kan göra sin första utbetalning.

2.3.4 Producenten ska hålla en särskild redovisning för kostnader som är förbrukade/omsatta i Västra Götaland. Redovisningen ska revideras av en auktoriserad revisor som ska intyga att redovisade kostnader är giltig spend i Västra Götaland.

2.4 FiV:s krav på ägande av samt andel av intäkter från samproduktioner

2.4.1 FV ska tillsammans med de andra samproducenterna producera, finansiera, äga och förvalta filmen

2.4.2 FiV ska ha del av intäkterna från första kronan. Grundregeln är att FiV ska ha samma andel av produktionens intäkter som FiV:s investering pro rata samproduktionskapital och utdelning parallellt förhållandevis övriga samproducenter pari passu. Stöd, mjuka lån presales, minimigarantier etc ska avräknas innan ägarandelarna beräknas. FiV godkänner inte negativ särbehandling. Om sådan sker har FiV rätt att dra sig ur filmen.

2.4.3 Det åligger producenten att avräkna filmens intäkter månadsvis det första året från filmens premiär, därefter med ett längre intervall enligt samproduktionsavtalet. FiV äger rätt att kräva att en Collecting Agency avräknar filmens intäkter och att ett Collecting Agency Agreement upprättas där FiV är part.

2.5 FiV:s krav på att följa produktionen

2.5.1 Producenten ska fortlöpande hålla FiV informerade om produktionens fortskridande, särskilt om det uppstår avvikelser från fastställd tidsplan och budget.

2.5.2 FiV ska ha möjlighet att följa produktionen på plats, se dagstagningar samt besöka lokal för klippning och övriga efterproduktionslokaler. FiV ska komma överens med producent om lämplig tidpunkt för dessa besök.

2.5.3 FiV ska ha möjlighet att ställa krav på ett uppstartsmöte i samband med avtalsförhandlingen samt en utvärdering av projektet med berörda parter i samproduktionen. Det är producentens ansvar att kalla till dessa möten.

2.5.4 FiV ska under efterarbetet ges möjlighet att ta del av filmen i den utsträckning FiV önskar. Producenten ska bereda FiV möjlighet att se den föreslagna slutversionen och lämna synpunkter i god tid innan filmen låses. Producenten ska beakta eventuella synpunkter från FiV.

2.5.5 FiV ska utan anmodan erhålla en fullständig förteckning över samtliga anställda samt uppdragstagare och leverantörer. Denna ska lämnas vid inspelningens start och uppdateras vid produktionens slut. Av förteckningen ska framgå var samtliga är skrivna samt personnummer och var bolagen är registrerade samt organisationsnummer.

2.6 Information och marknadsföring av filmen

2.6.1 När FiV tagit beslut att investera i en produktion offentliggörs detta på FiV:s hemsida med uppgifter såsom produktionens titel, produktionsbolag, regissör samt storleken på FiV:s investering och den totala budgeten för projektet.

2.6.2 FiV ska i samråd med producenten besluta om en plan för mediaarbetet under produktionstiden, vilket inkluderar exempelvis en pressaktivitet.

2.6.3 FiV äger rätt att vid studiebesök etc visa FiV:s studio. Visningen ska utformas så att produktionen inte störs och scenografi och liknande lämnas intakt. FiV ska i god tid informera produktionen om studiebesök och samråda om lämplig tid för visning.

2.6.4 Producenten ska i samband med lansering kostnadsfritt tillhandahålla FiV marknadsföringsmaterial samt underlag för pressmaterial, 10 planscher samt 10 DVD-kopior i distributionsutförande av filmen samt minst 10 stillbilder och rörligt material från filmen såsom trailer eller teaser för publicering på FiV:s hemsida.

2.7 Creditering

2.7.1 FiV ska crediteras som samproducent i filmens förtext, på filmens affisch och annan betald annonsering samt i allt tryckt material som presenterar och marknadsför filmen. FiV ska godkänna utformningen av filmens för- och eftertexter i sin helhet.

2.7.2 FiV:s logotyp ska finnas med i filmens eftertext samt på allt material som presenterar och marknadsför filmen.

2.7.3 Då övriga samproducenters beslutsfattare erhåller personlig credit skall FiV:s produktionschef eller annan utsedd representant för FiV erhålla likvärdig namncredit.

2.8 Premiär

2.8.1 En särskild premiär ska arrangeras i Västra Götaland. FiV beslutar på vilken ort premiären ska genomföras. Samråd sker med producenten och distributören om lämpligt datum. Filmens producent och regissör ska delta. Det är producentens ansvar att bekosta premiärdeltagandet för producenten, regissören och eventuella ytterligare medverkande nyckelpersoner i filmen såsom men inte uteslutande filmens skådespelare.

2.9 Statistik

2.9.1 Efter filmens svenska premiär åtar sig producenten att veckovis lämna information till FiV om antal biobesök under den tid filmen visas på svenska biografer. Producenten ska även i skälig utsträckning tillhandahålla tittarsiffor från visning i TV samt statistik kopplat till DVD-försäljning och uthyrning.

Fotnoter:

[1] EU:s meddelande från kommissionen om statligt stöd till filmer och andra audiovisuella verk (2013/C 332/01 den nya utgåvan av den så kallade Cinema Communication: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332:0001:0011:SV:PDF Samt kommissionens förordning (EU) nr 651 / 2014 av den 17 juni 2014, den så kallade allmänna gruppundantagsförordningen (GBER): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SWE

[2] Med spend avses produktionsrelaterade kostnader i Västra Götaland som avser löner till personer skrivna i Västra Götaland eller köp av varor och tjänster av företag med säte i Västra Götaland och med anställd personal i Västra Götaland. Inköp av förbrukningsvaror i samband med produktionen räknas som spend förutsatt att inköpsadressen är i Västra Götaland. Praktisk egeninsats räknas inte som spend.