Film i Västs riktlinjer och regelverk för samproduktion av kort spelfilm och kort dokumentärfilm

Film i Väst (FV) är ett av Västra Götalandsregionen helägt bolag. Film i Väst anses som en ledande offentlig aktör i den europeiska filmvärlden och en av de tre mest framgångsrika regionala filmverksamheterna i kraft av såväl konstnärliga som publika framgångar. Film i Väst investerar i kort spelfilm och kort dokumentärfilm av hög konstnärlig kvalitet och prioriterar regional talang. Film i Västs samproduktioner ska ge nationell och internationell lyskraft samt nå och angå de flesta medborgare i Västra Götaland.

1. RIKTLINJER

1.1 Syfte

1.1.1 Att verka för hög konstnärlig kvalitet i kort spelfilm och kort dokumentärfilm i Västra Götaland

1.1.2 Att genom ett regionalt perspektiv verka för en breddning och förnyelse vad gäller form, innehåll i och finansiering av svensk film.

1.1.3 Att nå och angå de flesta medborgare i Västra Götaland med FV:s samproduktioner.

1.1.4 Att underhålla och utveckla regionens infrastruktur.

1.2 Verksamhet och beslutsordning

1.2.1 FV ska med beaktande av verksamhetens syfte och mål investera i utvalda kortfilmer i olika svenska distributionsformer.

1.2.2 FV:s Produktionsgrupp bereder ansökningar och Produktionschefen fattar beslut om vilka filmer som FV ska samproducera. Besluten fattas på delegation av styrelsen och besluten anmäls dit.

2. REGELVERK

2.1 Allmänna bestämmelser

2.1.1 En samproduktionsinsats från FV förutsätter att projektet förlägger sin produktion till Västra Götaland. Producenten ska garantera att minst 100 procent av insatsen spenderas i Västra Götaland. Om den överenskomna spenden[1] inte uppnås blir produktionsbolaget återbetalningsskyldig.

2.1.2 FV agerar som och ska av övriga parter betraktas som en samproducent.

2.1.3 Producenten ska ha det fulla ansvaret för produktionens ekonomiska och innehållsmässiga styrning samt garantera produktionens färdigställande och distribution.

2.1.4 Produktionen ska genomföras i enlighet med den beskrivning av projektet som bildar grund för FV:s ställningstagande. Förändringar ska godkännas av FV.

2.1.5 Svensk arbetsrättslagstiftning och kollektivavtal ska följas.

2.1.6 FV kan inte ingå samproduktion med produktionsbolag som har skulder till skatteverket eller kronofogden, inte heller med bolag som är under likvidation eller försatta i konkurs. Detsamma gäller produktionsbolag som oreglerade skulder eller återbetalningskrav till FV.

2.1.7 Ansökan till FV ska innehålla manus, projektbeskrivning, finansieringsplan och inför beslut och fortsatt samproduktionsdiskussion ska FV få en av producenten föreslagen budget, nedbruten med information om spendelement i Västra Götaland. Vidare ska tid- och distributionsplan samt alla övriga relevanta dokument delges FV.

2.2 Bedömningskriterier

2.2.1 Samproduktionsinsats görs i filmer som bedöms ha en konstnärlig och/eller publik potential. FV främjar regional talang och upphovspersoner skrivna i Västra Götaland. Insatsens storlek relateras till den mängd produktion som görs i regionen.

2.2.2 Filmer som vänder sig till barn och ungdom ska prioriteras.

2.2.3 Jämställdhet (genusperspektiv) och mångfald ska vägas in. FV samproduktioner ska ha en bredd och representativitet i berättarperspektiven: kön, etnicitet, klass, ålder och land/stad. Ett repertoartänk ska eftersträvas i det samlade valet av samproduktioner.

2.2.4 Det görs en bedömning av producentens och regissörens förutsättningar att genomföra produktionen.

2.2.5 Inspelningen ska vara förlagd till Västra Götaland och produktionen ska använda personal skrivna i regionen. Endast i undantagsfall samproducerar FV filmer där inspelning görs utanför regionen.

2.3 Krav och rutiner kring FV:s samproduktionsinsats

2.3.1 För att samproduktionsavtalet ska kunna undertecknas ska producenten belägga att filmen är fullfinansierad. Samtliga bilagor för samproduktionsavtalet ska ha godkänts av FV innan samproduktionsavtalet kan undertecknas. FV ska särskilt godkänna hur eventuella egeninsatser har beräknats. FV:s riktlinjer och regelverk för samproduktion av kort spelfilm och kort dokumentärfilm ska ha godkänts av producenten.

2.3.2 Det åligger producenten att upprätta förslag till samproduktionsavtal samt ta fram bilagor till avtalet enligt ovan. Detta ska förhandlas mellan samproducenterna.

2.3.3 Samproduktionsinsatsen utbetalas normalt vid tre tillfällen enligt följande: vid signering av samproduktionsavtalet, vid leverans av godkänd arbetskopia av filmen och vid godkänd spend- och slutredovisning

2.3.4 Producenten ska hålla en särskild redovisning med separat bokföring för kostnader som är förbrukade/omsatta i Västra Götaland.

2.4 FV:s krav på ägande av samt andel av intäkter från samproduktioner

2.4.1 FV ska tillsammans med de andra samproducenterna producera, finansiera, äga och förvalta filmen.

2.4.2 FV ska ha del av intäkterna från första kronan. Grundregeln är att FV ska ha samma andel av produktionens intäkter som FV:s investering pro rata samproduktionskapital och utdelning parallellt förhållandevis övriga samproducenter pari passu. Stöd, mjuka lån etc ska avräknas innan ägarandelarna beräknas. FV godkänner inte negativ särbehandling. Om sådan sker har FV rätt att dra sig ur filmen.

2.4.3 Det åligger producenten eller distributören att avräkna filmens intäkter minst halvårsvis det första året från filmens premiär, därefter med ett längre intervall årsvis eller enligt specifikation i samproduktionsavtalet.

2.5 FV:s krav på att följa produktionen

2.5.1 Producenten ska fortlöpande hålla FV informerade om produktionens fortskridande, särskilt om det uppstår avvikelser från fastställd tidsplan och budget.

2.5.2 FV ska ha möjlighet att följa produktionen på plats, se dagstagningar samt besöka lokal för klippning och övriga efterproduktionslokaler. FV ska komma överens med producent om lämplig tidpunkt för dessa besök.

2.5.3 FV ska under efterarbetet ges möjlighet att ta del av filmen i den utsträckning FV önskar. Producenten ska bereda FV möjlighet att se den föreslagna slutversionen och lämna synpunkter i god tid innan filmen låses. Producenten ska beakta eventuella synpunkter från FV.

2.5.4 FV ska utan anmodan erhålla en fullständig förteckning över samtliga anställda samt uppdragstagare och leverantörer. Denna ska lämnas vid inspelningens start och uppdateras vid produktionens slut. Av förteckningen ska framgå var samtliga är skrivna samt personnummer och var bolagen är registrerade samt organisationsnummer.

2.6 Information och marknadsföring av filmen

2.6.1 När FV tagit beslut att investera i en produktion kan detta komma att offentliggöras på FV:s hemsida med uppgifter såsom produktionens titel, produktionsbolag, regissör samt storleken på FV:s investering och den totala budgeten för projektet.

2.6.2 Producenten ska i samband med lansering kostnadsfritt tillhandahålla FV marknadsföringsmaterial samt underlag för pressmaterial, 5 planscher samt 5 DVD-kopior i distributionsutförande av filmen samt minst 5 stillbilder och rörligt material från filmen såsom trailer eller teaser för publicering på FV:s hemsida.

2.7 Creditering

2.7.1 FV ska crediteras som samproducent i filmens förtext, på filmens affisch och annan betald annonsering samt i allt tryckt material som presenterar och marknadsför filmen. FV ska godkänna utformningen av filmens för- och eftertexter i sin helhet.

2.7.2 FV:s logotyp ska finnas med i filmens eftertext samt på allt material som presenterar och marknadsför filmen.

2.7.3 Då övriga samproducenters beslutsfattare erhåller personlig credit skall FV:s produktionschef eller annan utsedd representant för FV erhålla likvärdig namncredit.

2.8 Premiär

2.8.1 FV ska ha rätt att anordna en särskild förhandsvisning eller premiär i Västra Götaland. FV beslutar på vilken ort premiären ska genomföras. Samråd sker med producenten och distributören om lämpligt datum. Filmens producent och regissör och huvudroller samt nyckelpersoner i filmen ska delta i premiären samt eventuell pressaktivitet under samma dag.

[1] Med spend avses produktionsrelaterade kostnader i Västra Götaland som avser löner till personer skrivna i Västra Götaland eller köp av varor och tjänster av företag med säte i Västra Götaland och med anställd personal i Västra Götaland. Inköp av förbrukningsvaror i samband med produktionen räknas som spend förutsatt att inköpsadressen är i Västra Götaland. Praktisk egeninsats räknas inte som spend.